IELTS Reading – Cách làm bài Yes/No/Not Given

A. Tổng quan về dạng bài Yes/No/Not Given trong IELTS Reading

Dạng bài Yes/No/Not Given là câu hỏi về viewpoint, tức là câu hỏi nhấn mạnh ở việc so sánh giữa các câu hỏi và quan điểm của tác giả. Nếu như câu hỏi đưa ra đồng ý với quan điểm trong bài viết của tác giả thì đáp án sẽ là YES. Ngược lại, câu hỏi đưa ra trái ngược với quan điểm của tác giả thì đáp án sẽ là NO. Và cuối cùng là khi ta không tìm thấy quan điểm của tác giả về vấn đề được nêu trong câu hỏi thì đáp án sẽ là NOT GIVEN.

Thông thường, trong các câu hỏi về viewpoint sẽ có chứa các keywords chỉ viewpoint và đây chính là các keywords trọng điểm để ta quyết định đáp án là Yes, No hay Not Given. Các key words đó là Adj (good/ bad/ effective……); dạng thức so sánh của adj (better/ more suitable…../ best….) – ; các auxiliary verbs (can/could/ should/ may/ might……); các từ như likely to; tend to; be able to……….

ielts-reading-cach-lam-bai-yes-no-not-given

B. Ví dụ về dạng bài Yes/No/Not Given 

Text:

Starting young and using the young to attract the old is the long-term approach. Bookshops and libraries in the UK organize reading groups for young children, discussion groups, lectures and chess clubs, all of which are worthwhile activities for attracting readers. Reading groups for children have the added benefit of attracting adults who may not read themselves, but who may start browsing while they are waiting for their children.

 Questions

Do the following statements agree with the views of the writer in the extract above?

Write:

YES                 If the statement agrees with the views of the writer

NO                   If the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN       If it is impossible to say what the writer thinks of this

 

1. Having reading groups for children in libraries is an effective measure.

2. Discussion groups are of little use in encouraging people to visit libraries.

3. Reading clubs are better suited to book shops than libraries. 

 ielts-reading-cach-lam-bai-yes-no-not-given-hieu-qua-nhat

C. Cách làm dạng bài YES/NO/NOT GIVEN

Như mình đã đề cập ở trên, để giải quyết bài này thì ta cần phải chú ý đến key words và các key words đặc biệt quan trọng ở 3 câu này là các adj (effective, little, và better suited). Đây là các key words giúp chúng ta quyết định các câu hỏi là Yes, No, hay Not given. Ta sẽ xử lý từng câu 1.

1. Key words để scan thông tin trong bài đọc là reading groups. Ta scan được thông tin chứa key words này như sau: “……….organize reading groups for young children, discussion groups, lectures and chess clubs, all of which are worthwhile activities for attracting readers”. Sau khi tìm được vị trí thông tin chứa key words trong bài, ta sẽ tập trung vào các key words chủ chốt  để quyết định câu trả lời. Nhìn thông tin trong text ta thấy có từ ‘worthwhile’ activities for attracting readers và ý này chính là “effective measure” – cùng quan điểm với tác giả nên đáp án ở đây sẽ là YES.

2. Câu hỏi số 2, nhấn mạnh vào việc so sánh liệu tác giả có đề cập đến việc discussion groups có ‘little’ use hay không. Cùng trong thông tin ta tìm được ở câu 1, ta thây little use đối lập với worthwhile activities nên đây là 1 đáp án NO.

3. Vấn đề cần giải quyết ở câu 3 là better suited. Tìm thông tin ta không thấy tác giả nhắc đến better suited hay worse suited nên đáp án cho câu này là NOT GIVEN.

Kết luận: Dạng bài Yes/No/Not GivenDạng bài True/False/Not Given là dạng bài khó trong IELTS Reading nhưng nếu bạn có chiến lược phù hợp và luyện tập thường xuyên thì tỷ lệ làm đúng lên đến 90%!

Ở bài viết tiếp theo về chủ đề Y/N/NG & T/F/NG mình sẽ đi sâu hơn phân tích ở khía cạnh N/NG và F/NG nhé! Bibi ^^

Loading Facebook Comments ...