IELTS Reading – Cách làm dạng Multiple Choice

Dạng bài Multiple Choice trong ielts readingdạng bài Pick from a list yêu cầu bạn phải tìm ra câu trả lời đúng từ những lựa chọn (A, B, C….) được cho sẵn.

 

1. Chiến thuật tiếp cận Multiple Choice trong IELTS Reading

Kỹ năng chính mà các bạn phải sử dụng trong dạng bài này là “SKIMMING và SCANNING”.

  • Gạch chân hoặc đánh dấu các từ khóa trong câu hỏi hay câu chưa hoàn chỉnh.
  • Ghép các từ khóa với các từ có trong bài văn, vì vậy bạn có thể tìm đúng vị trí chính xác cho câu trả lời.
  • Đọc kỹ các phần của bài văn mà bạn đã đánh dấu và xem bạn có thể tìm thấy có từ hay cụm từ nào trùng với sự lựa chọn không. Sau đó cần đọc kỹ đoạn thông tin liên quan tìm thấy để hiểu nội dung của nó và đưa ra câu trả lời đúng.
  • Đối với dạng bài này thì từ khóa thường gặp sẽ là Wh – question words như Which, what, where, …
  • Những lựa chọn có thể đều được nhắc tới trong bài đọc, nhưng quan trọng là các bạn phải chọn đúng câu trả lời cho câu hỏi đó, dựa vào các từ khóa đã tìm và gạch chân.

2. Bài tập mẫu Multiple Choice trong IELTS Reading

Choose the appropriate letters A-D

        The visual language apparent in these artworks is unfamiliar, as is the artist, Eva Hesse. Her work is as exciting as it is disturbing. For many, Hesse’s sculpture refers essentially to the body. This, perhaps, does not seem surprising when it is in relation to the body that women are generally assessed. Hesse died of a brain tumor in 1970 at the age of 34. It must be an inescapable inevitably, therefore, that her work was read in the context of its time where it has, until recently, been

1. According to the writer, Eva Hesse
A. is not well-known artist.

    B. is very familiar, as is her work.
    C. is not a good artist.
    D. is strongly attracted by visual language.
2. The writer concludes that
A. Hesse’s work is timeless.

    B. The understanding of Hesse’s work has until recently been interpreted only in the context of its time
    C. Hesse’s work is a product of her time and is not relevant to the modern world.
    D. Hesse’s work is easy to read.

KEY

1. A
2. B

3.Cách làm dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading

1. A

Từ khóa trong câu hỏi là Eva Hesse.

 Câu trả lời được chứa trong câu đầu tiên của đoạn văn: “The visual language apparent in these artworks is unfamiliar, as is the artist, Eva Hesse”.

Vì vậy, B không đúng vì từ “unfamiliar” mới là từ đúng theo thông tin trong bài đọc (tương ứng là False); C thì không được nhắc đến trong đoạn văn (tương ứng là Not Given), còn D thì dùng để chỉ những người mà biết công việc của cô ấy, không phải bản thân cô ấy (tương ứng là False).

Vì vậy, A là đáp án đúng hay True.

2. B

Từ khóa trong câu hỏi là writer và conclude.

Câu trả lời nằm ở câu cuối của đoạn văn: “It must be an inescapable inevitably, therefore, that her work was read in the context of its time where it has, until recently, been largely abandoned“.

Dễ dàng thấy B là gần như là một cụm từ được viết trong bài. A và D thì không được nhắc đến (tương ứng là Not given) trong khi C thì chỉ có phần đầu là đúng (tương ứng là False)

Vì vậy, B là đáp án đúng.

Loading Facebook Comments ...