IELTS Speaking Part 3 – Template Band 7.5+ for Why Questions

Mặc dù cũng có ở IELTS Speaking Part 1, dạng bài Why Questions thường hay xuất hiện ở IELTS Speaking Part 3 hơn – phần mà yêu cầu bạn thể hiện không chỉ khả năng ngôn ngữ mà còn cả khả năng bố cục câu trả lời mạch lạc, logic.

Trừ phần nội dung không thể bỏ qua, một câu trả lời sử dụng các cấu trúc nối phức tạp và từ vựng phong phú sẽ được đánh giá cao hơn một câu trả lời có nhiều ý mà cấu trúc đơn giản.

A. Ví dụ về dạng bài Why Questions trong IELTS Speaking

  • Why do so many people want to be famous?
  • Why is it important to protect old / historical buildings?
  • Why do children find it easier to learn to play a musical instrument?
  • Why are supermarkets so popular nowadays?

ielts-speaking-part-3-template-7-5-for-why-questions

B. Cách làm dạng bài Why questions trong IELTS Speaking

1. Bắt đầu với một Linking Phrase

  • Well in my opinion I guess I would have to say that…
  • Well in my view, I suppose I would say that…
  • Well in my estimation, I guess that…
  • Well generally it’s my belief that…

2. Chọn một trong số các cấu trúc sau để nói là “there are many reasons”

  • There are probably a number of factors involved.
  • There are obviously a number of motives surrounding this idea.
  • There are unquestionably a number of explanations for this.
  • There are undoubtedly a variety of justifications behind this.

3. Giới thiệu lý do đầu tiên

  • The chief cause might be that…
  • The main basis is probably because…
  • The key explanation is possibly because…

4. Giới thiệu lý do thứ hai

  • As well as this, a subsequent factor could be because…
  • At the same time, a secondary motive could be that…
  • Additionally, a further rationale might be due to the fact that…

Các sỹ tử học ielts có thể dùng một cấu trúc tương tự với phần trên để nói về các lý do khác nếu có. Các bạn luyện thi ielts cần lưu ý là hãy cố đừng dùng lặp lại từ mà hãy dùng các synonyms của nó, ví dụ như dùng “factor” hay “motive” thay cho “reason”.

ielts-listening-section-3-why-questions-sample-2

C. Câu trả lời cho dạng bài Why Questions

Question: Why do so many people want to be famous?

Answer: In my opinion there are many reasons. Firstly people think they can make more money, live in a big house, drive an expensive car and travel around the world.

Better answer: In my opinion I guess I would have to say that there are probably a number of factors involved. Primarily, one key motivation would be because they think they would be able to make more money. As well as this a subsequent incentive might be because they want to live in a big house and drive an expensive car.

Blog luyện thi ielts cấp tốc Ms Diep sẽ tiếp tục cập nhập nhiều bài viết về kinh nghiệm IELTS speaking. Các bạn nhớ vào blog thường xuyên để cập nhật nhé.

Loading Facebook Comments ...