IELTS Writing Task 1- Writing connecting sentences for processes

Trong IELTS writing task 1, không ít các bạn gặp phải khó khăn khi viết bài report cho 1 process vì thường xuyên không đủ ý, không đủ 150 từ và các câu mô tả thường chỉ sử dụng passive ở dạng câu đơn. Post ielts writing hôm nay sẽ đề cập đến 1 số cách viết các câu liên kết, câu phức và phát triển ý cho dạng bài Processes các bạn nhé!

ielts_writing_task_1_writing_connecting_sentences_for_process

ielts writing task 1: writing connecting sentences for process

Cách viết các câu liên kết, câu phức và phát triển ý cho dạng bài Processes

1. Sử dụng các từ liên kết để nối 2 bước hay quy trình với nhau: and then, before, after, as soon as,once…
Eg: First, the bananas are peeled by a special machine. Second, they are soaked in water.
-> First, the bananas are peeled by a special machine,and then they are soaked in water.
-> As soon as the bananas are peeled by a special machine, they are soaked in water.

2. Sử dụng đại từ “where”để diễn tả nơi mà quy trình đó diễn ra
Eg: The clean bananas are put into a chipping machine. They are sliced into thin chips in a chipping machine.
-> The clean bananas are put into a chipping machine where they are sliced into thin chips.

3. Dùng cụm từ“…which allows/helps/enables…”để diễn tả chức năng, tác dụng của công cụ
-> The cooked banana chips are removed from the fryers using a special sieve which allows/helps/enables all of the oil to drain off.

4. Sử dụng các diễn đạt chỉ mục đích tại bất kì bước nào trong quy trình :“in order to + V”, “so that + clause”, “with the purpose of + N/Ving”
-> The banana chips are packed in order to be better preserved.
-> The banana chips are packed with the purpose of preserving and selling.

Các bạn tự học ielts hãy cố gắng sử dụng các câu trúc trên để tăng điểm cho bài IELTS writing task 1 nhé! Chúc các bạn thành công!

Ghi nguồn http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1/ielts-writing-task-1-writing-connecting-sentences-for-processes.html khi đăng tải lại bài đăng này.

Link: IELTS Writing Task 1- Writing connecting sentences for process

Loading Facebook Comments ...