IELTS Writing Task 2 – Useful Disadvantage Expressions

Hi guys!

Trong bài học ielts writing task 2 tuần này, blog luyện thi ielts online msdiep sẽ giới thiệu với các bạn chủ đề từ vựng ielts, cấu trúc và các ví dụ vô cùng thực tế cho essay task 2 các mems nhé. Lần này mình sẽ học về “Expressions of disadvantages” cho dạng bài Advantage and disadvantage essay nhé!

Hãy nhớ là Expressions of Disadvantages là một trong những nhóm cấu trúc từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 2; đặc biệt chúng được sử dụng rất nhiều trong dạng bài Discussion và dạng bài Pros&Cons và Argument.

Useful Disadvantage Expressions for Advantage and disadvantage essay

1: To damage sth

Eg: Negative rumors may easily damage famous people’s reputation and social status.

2: To do serious harm to sth/sb

Eg: Uncensored programmes on TV do serious harm to the development of children’s character.

3: To stop/prevent sb from doing sth

Eg: Spending too much time watching TV or playing computer games prevents children from engaging in face to face communication and other social activities.

4: To lead to the ruin of sth/ To ruin sth

Eg: Climate change has led to the ruin of many crops/ Climate change has ruined many crops.

5: To destroy sth/ To bring about the destruction of something

Eg: The demand for fuel is bringing about the destruction of the way of life of the inhabitants of rainforests.

Các bạn học ielts online có thể tham khảo thêm những bài học ielts writing task 2 được liên tục cập nhật tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-2

That’s it. Take care and have fun learning ielts guys !

Loading Facebook Comments ...