IELTS Listening Section 3 Archive

IELTS Listening Section 3 – Cách làm dạng Labelling a Diagram

IELTS Listening Section 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn. Section 3 có độ khó hơn phần 1 và 2. Bạn sẽ phải theo dõi cuộc thảo luận để nghe những thông tin, lí do hoặc ý kiến

IELTS Listening Section 3 – Cách làm dạng Matching

IELTS Listening Section 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn. Section 3 có độ khó hơn phần 1 và 2. Bạn sẽ phải theo dõi cuộc thảo luận để nghe những thông tin, lí do hoặc ý kiến

IELTS Listening Section 3 – Cách làm dạng Multiple choice

IELTS Listening Section 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn. Section 3 có độ khó hơn phần 1 và 2. Bạn sẽ phải theo dõi cuộc thảo luận để nghe những thông tin, lí do hoặc ý kiến