IELTS Listening Section 4 Archive

IELTS Listening Section 4 – Cách làm dạng Classification

IELTS Listening Section 4: là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật. Section 4 là phần khó nhất trong phần thi nghe. Các dạng câu hỏi tương tự như ở phần 1-3, nhưng bạn sẽ phải theo mạch

IELTS Listening Section 4 – Cách làm dạng Flow Chart Completion

IELTS Listening Section 4: là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật. Section 4 là phần khó nhất trong phần thi nghe. Các dạng câu hỏi tương tự như ở phần 1-3, nhưng bạn sẽ phải theo mạch

IELTS Listening Section 4 – Cách làm dạng Note Completion

IELTS Listening Section 4: là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật. Section 4 là phần khó nhất trong phần thi nghe. Các dạng câu hỏi tương tự như ở phần 1-3, nhưng bạn sẽ phải theo mạch